روش‌هــای درمــانـی


اوزون تراپــی

درمــان دستــی

جراحــی بســته دیسـک کمــر

کــشش ستــون فقــرات

طــب سوزنــی

ماســاژ درمانــی

نوار عصـــب و عضلــه

اسـکن کــف پا

اسکن سه بعدی

ورزش درمــانــی

بریــس طبــی