بیمــاری ها


ســتون فقــرات

درد سـاق پا و کـف پا

ســر درد

دیســک گــردن

گرفتــگی عضــلات

گزگز دســت و پا

دردهـای سـرطانـی

دیابـت

روش‌هــای درمــانـی


اوزون تراپــی

اولتــراسونــد

درمــان دستــی

فــیزیوتراپــی

جراحــی بســته دیسـک کمــر

کــشش ستــون فقــرات

شــاک ویوتراپــی

طــب سوزنــی

لیــزر پرتــوان

ماســاژ درمانــی

نوار عصـــب و عضلــه

اسـکن کــف پا

اسکن سه بعدی

ورزش درمــانــی

بریــس طبــی