بیمــاری ها


درد دست و شانه

ســتون فقــرات

درد سـاق پا و کـف پا

زانــو درد

ســر درد

درد لگــن و باســن

دیســک گــردن

گرفتــگی عضــلات

دیســک کمــر

گزگز دســت و پا

دردهـای سـرطانـی

دیابـت

پوکـی استخــوان

روش‌هــای درمــانـی


اوزون تراپــی

اولتــراسونــد

درمــان دستــی

فــیزیوتراپــی

جراحــی بســته دیسـک کمــر

کــشش ستــون فقــرات

شــاک ویوتراپــی

طــب سوزنــی

لیــزر پرتــوان

ماســاژ درمانــی

نوار عصـــب و عضلــه

اسـکن کــف پا

اسکن سه بعدی

ورزش درمــانــی

بریــس طبــی

جراحی لیزری دیسک کمر